فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
بر دل بیتاب من ساقی می نابی زند(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
عشق را نازم که بودش را غم نابود نی(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
بیا که خاوریان نقش تازه ئی بستند (علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
عشق اندر جستجو افتاد آدم حاصل است(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
کشیدی باده ها در صحبت بیگانه پی در پی(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
چو خورشید سحر پیدا نگاهی می توان کردن (علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
علمی که تو آموزی مشتاق نگاهی نیست (علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
نیابی در جهان یاری که داند دلنوازی را(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
جهان کورست و از آئینهٔ دل غافل افتاد است (علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
گنهکار غیورم مزد بی خدمت نمی گیرم(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
برون زین گنبد در بسته پیدا کرده ام راهی(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
زندگی در صدف خویش گهر ساختن است(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
گشاده رو ز خوش و ناخوش زمانه گذر(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
گرچه می دانم که روزی بی نقاب آید برون(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
خواجه از خون رگ مزدور سازد لعل ناب(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
ما از خدای گم شده‌ایم او به جستجوست (علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
درین چمن دل مرغان زمان زمان دگر است(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
عاشق آن نیست که لب گرم فغانی دارد(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
سخن تازه زدم کس بسخن وا نرسید(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
لاله صحرایم از طرف خیابانم برید(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
شراب میکدهٔ من نه یادگار جم است(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
از نوا بر من قیامت رفت و کس آگاه نیست (علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
خیال من به تماشای آسمان بود است(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
باز بر رفته و آینده نظر باید کرد(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
جهان ما همه خاک است و پی سپر گردد(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز (علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
مانند صبا خیز و وزیدن دگر آموز(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
عرب که باز دهد محفل شبانه کجاست(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
فرشته گرچه برون از طلسم افلاک است(علامه اقبال لاهوری) - جمعه 13 ارديبهشت 1392
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد